افزودن شماره از طریق فایل در دفترچه تلفن

افزودن شماره از طریق فایل در دفترچه تلفن