نکته بسیار مهم : مشتریان عزیز توجه داشته باشند قیمت ها بروز بوده + 4 ریال که اضافه شده و مانند سایر سایت ها قیمت های قبل نمیباشد(بروزرسانی آبان 1398) .

پیامک های فارسی 4 ریال و انگلیسی ریال بالاتر از قسمت های زیر میباشد.

تعرفه ارسال پیامک برای کاربران

پنل 10 هزار تومانی

10.000T
10.000T
 • 108 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 145 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 113 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 153 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 113 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 136 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 136 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 136 ریالارسال از اپراتور هزار همراه اول
 • 125 ریالارسال از خط ثابت
 • 11.3 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 135.6 ریالارسال از طریق BTS

پنل 18 هزار تومانی

18.000 T
18.000 T
 • 105 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 142 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 110 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 149 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 110 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 132 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 132 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 132 ریالارسال از اپراتور هزار همراه اول
 • 121 ریالارسال از خط ثابت
 • 11 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 132 ریالارسال از طریق BTS

پنل 89 هزار تومانی

89.000 T
89.000 T
 • 103 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 139 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 108 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 146 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 108 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 130 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 130 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 130 ریالارسال از اپراتور هزار همراه اول
 • 119 ریالارسال از خط ثابت
 • 10.8 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 129.6 ریالارسال از طریق BTS

پنل 139 هزار تومانی

139.000 T
139.000 T
 • 100 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 135 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 105 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 142 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 105 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 126 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 126 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 126 ریالارسال از اپراتور هزار همراه اول
 • 116 ریالارسال از خط ثابت
 • 10.5 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 126 ریالارسال از طریق BTS

پنل 239 هزار تومانی

239.000 T
239.000 T
 • 99 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 134 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 104 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 141 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 104 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 125 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 125 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 125 ریالارسال از اپراتور هزار همراه اول
 • 115 ریالارسال از خط ثابت
 • 10.4 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 125 ریالارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال

price
price
 • اپراتور 50001-50009 همراه اولارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • اپراتور 50001-50009 ایرانسلارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • اپراتور 50002-50005 همراه اولارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • اپراتور 50002-50005 ایرانسلارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • اپراتور 50004ارسال از اپراتور 50004
 • اپراتور 3 هزارارسال از اپراتور 3 هزار
 • اپراتور 2 هزارارسال از اپراتور 2 هزار
 • اپراتور هزارارسال از اپراتور هزار همراه اول
 • خط ثابتارسال از خط ثابت
 • ارسال ایمیلارسال از طریق ایمیل
 • ارسال BTSارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال پیامک برای نمایندگان

پنل نمایندگی سطح 1

149.000 T
149.000 T
 • 117 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 158 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 123 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 167 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 123 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 148 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 148 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 148 ریالارسال از اپراتور هزار همراه اول
 • 154 ریالارسال از اپراتور هزار ایرانسل
 • 136 ریالارسال از خط ثابت
 • 12.3 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 147.6 ریالارسال از طریق BTS

پنل نمایندگی سطح 2

249.000 T
249.000 T
 • 108 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 145 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 113 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 153 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 113 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 136 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 136 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 136 ریالارسال از اپراتور هزار همراه اول
 • 142 ریالارسال از اپراتور هزار ایرانسل
 • 125 ریالارسال از خط ثابت
 • 11.3 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 135.6 ریالارسال از طریق BTS

پنل نمایندگی سطح 3

349.000 T
349.000 T
 • 99 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 134 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 104 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 141 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 104 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 125 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 125 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 125 ریالارسال از اپراتور هزار همراه اول
 • 130 ریالارسال از اپراتور هزار ایرانسل
 • 115 ریالارسال از خط ثابت
 • 10.4 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 124.8 ریالارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال

price
price
 • اپراتور 50001-50009 همراه اولارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • اپراتور 50001-50009 ایرانسلارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • اپراتور 50002-50005 همراه اولارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • اپراتور 50002-50005 ایرانسلارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • اپراتور 50004ارسال از اپراتور 50004
 • اپراتور 3 هزارارسال از اپراتور 3 هزار
 • اپراتور 2 هزارارسال از اپراتور 2 هزار
 • اپراتور هزار همراه اولارسال از اپراتور هزار همراه اول
 • اپراتور هزار ایرانسلارسال از اپراتور هزار ایرانسل
 • خط ثابتارسال از خط ثابت
 • ارسال ایمیلارسال از طریق ایمیل
 • ارسال BTSارسال از طریق BTS