تعرفه ارسال پیامک برای کاربران

پنل 10 هزار تومانی

10.000T
10.000T
 • 113 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 124.3 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 135.6 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 124.3 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 101.7 ریالارسال از خط ثابت
 • 11.3 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 135.6 ریالارسال از طریق BTS

پنل 18 هزار تومانی

18.000 T
18.000 T
 • 110 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 121 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 132 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 121 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 99 ریالارسال از خط ثابت
 • 11 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 132 ریالارسال از طریق BTS

پنل 89 هزار تومانی

89.000 T
89.000 T
 • 108 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 118.8 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 129.6 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 118.8 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 97.2 ریالارسال از خط ثابت
 • 10.8 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 129.6 ریالارسال از طریق BTS

پنل 139 هزار تومانی

139.000 T
139.000 T
 • 105 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 115.5 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 126 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 115.5 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 94.5 ریالارسال از خط ثابت
 • 10.5 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 126 ریالارسال از طریق BTS

پنل 239 هزار تومانی

239.000 T
239.000 T
 • 104 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 114.4 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 124.8 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 114.4 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 93.6 ریالارسال از خط ثابت
 • 10.4 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 124.8 ریالارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال

price
price
 • اپراتور 5 هزارارسال از اپراتور 5 هزار
 • اپراتور 3 هزارارسال از اپراتور 3 هزار
 • اپراتور 2 هزارارسال از اپراتور 2 هزار
 • اپراتور هزارارسال از اپراتور هزار
 • خط ثابتارسال از خط ثابت
 • ارسال ایمیلارسال از طریق ایمیل
 • ارسال BTSارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال پیامک برای نمایندگان

پنل نمایندگی سطح 1

149.000 T
149.000 T
 • 123 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 135.3 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 147.6 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 135.3 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 110.7 ریالارسال از خط ثابت
 • 12.3 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 147.6 ریالارسال از طریق BTS

پنل نمایندگی سطح 2

249.000 T
249.000 T
 • 113 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 124.3 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 135.6 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 124.3 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 101.7 ریالارسال از خط ثابت
 • 11.3 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 135.6 ریالارسال از طریق BTS

پنل نمایندگی سطح 3

349.000 T
349.000 T
 • 104 ریالارسال از اپراتور 5 هزار
 • 114.4 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 124.8 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 114.4 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 93.6 ریالارسال از خط ثابت
 • 10.4 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 124.8 ریالارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال

price
price
 • اپراتور 5 هزارارسال از اپراتور 5 هزار
 • اپراتور 3 هزارارسال از اپراتور 3 هزار
 • اپراتور 2 هزارارسال از اپراتور 2 هزار
 • اپراتور هزارارسال از اپراتور هزار
 • خط ثابتارسال از خط ثابت
 • ارسال ایمیلارسال از طریق ایمیل
 • ارسال BTSارسال از طریق BTS

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]