افزودن شماره از طریق فایل

افزودن شماره از طریق فایل