ساعت کاری 8:00-17:00

لطفا قبل از خرید پنل قوانین را به صورت کامل مطالعه کنید .

مرجع تمام تصمیم گیری های شرکت قوانین شرکت میباشد

1 – پنل اس ام اس ها به صورت یکساله میباشد هم خط و هم خود پنل اما تا کنون پیشگام اس ام اس از مشتریان خود برای تمدید هزینه ای دریافت نکرده است و فعلا قصد دریافت هزینه ای ندارد و شرکت میتوانید بنا به سیاست های خود هر ساله بابت پنل و خطوط هزینه ای دریافت کندو

2 – پس از گذشت یکسال از خرید پنل قرارداد مابین پیشگام اس ام اس و مشتریان قرار داد تمام شده و پیشگام اس ام اس تمام تعهدات خود را انجام داده و مشتری نمیتواند ادعایی داشته باشد و همچنین میتواند پنل و خط به صورت رایگان به کاربر برای سال های دیگر اعطا گردد ( بنا به نظر مدیریت پیشگام وب )

3 – پس از پرداخت هزینه پنل و شارژ به هیچ وجه امکان بازگشت وجه وجود ندارد به دلیل اینکه به صورت اتوماتیک خط به کاربر تعلق میگیرد و همچنین شارژ هدیه

4 – در صورتی که مشتری پنلی را خرید کند و استفاده نکند تاریخ شروع استفاده از پنل از همان رو خرید حساب میشود

5 – در صورتی که مشتری مدارک را ارسال نکند تاریخ شروع استفاده از پنل از همان رو خرید حساب میشود

6 – در صورتی که مشتری اقدام به ارسال پیامک هایی با محتوای مجرمانه باشد و قوانین شرکت و کشور جمهوری اسلامی ایران را نقض کند شخصی که پنل را خریداری کرده است باید اقدام به پرداخت جریمه به شرکت و افراد حقیقی و حقوقی گردد و در دادگاه پاسخگو باشد

7 – در صورتی که وقایع ناگواری مانند سیل ، زلزله و … اتفاق بیفتد که شرکت قارد به ارائه سرویس نباشد ، شرکت یچ مسئولیتی نخواهد داشت

8 – در صروتی که مشتری قصد اسیب به سرور داشته باشد شرکت میتواند اکانت وی را مسدود و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد خورد

9 – در صورتی که شخص اقدام به ارسال پیامک های مزاحمتی و شوخی و همچنین موارد دیگر که از لحاظ قوانین کشوری غیر مجاز میباشد اکانت وی مسدود شده  و به هیچ وجه باز نخواهد شد و هیچ هزینه ای برگشت نخواهد خود

10 – در صورتی که نیاز به دریافت فاکتور خرید برای ارائه به شرکت باشد باید 10 هزار تومان برای هزینه های مربوطه پرداخت تا فاکتور های مربوطه ارسال گردد

11 – پنل های پیامکی برای یک شخص میباشد و مشتری نباید یوزر و پسورد خود را در اختیار سایرین قرار دهید

12 – نمایندگان باید بر روی کاربران نظارت کنند و در صورتی که مشکلی از سوی کاربران پیش آید پیشگام اس ام اس نماینده را موظف میداند تا در برابر اقدامات کاربران پاسخگو باشد

13 – درصورتی که خطوط 14 رقمی در پنل 18 تومانی وجود نداشته باشد شرکت میتواند خطوط 13 رقمی ارائه کرده و 020 پیامک رایگان را ارائه نکند

14 – در صورتی که خطوط خطوط 12 رقمی در پنل 89 تومانی وجود نداشته باشد شرکت میتواند خطوط 14 رقمی ارائه کند و بجای آن ششصد پیامک هدیه بیشتر ارائه کند

15 – در صورتی که خطوط خطوط 12 رقمی در پنل 89 تومانی وجود نداشته باشد شرکت میتواند خطوط 13 رقمی ارائه کند و بجای آن پانصد پیامک هدیه بیشتر ارائه کند

16 – در صورتی که خطوط 10 رقمی در پنل 139 هزار تومانی وجود نداشته باشد شرکت میتواند خطوط 12 رقمی ارائه کند و بجای آن هزار پیامک رایگان اضافه کند

17 – در صورتی که خطوط 10 رقمی در پنل 139 هزار تومانی وجود نداشته باشد شرکت میتواند خطوط 13 رقمی ارائه کند و بجای آن هزار پانصد  پیامک رایگان اضافه کند

18 – در صورتی که خطوط 10 رقمی در پنل 139 هزار تومانی وجود نداشته باشد شرکت میتواند خطوط 14 رقمی ارائه کند و بجای آن دو هزار پیامک رایگان اضافه کند

19 –

لطفا قبل از خرید پنل قوانین را به صورت کامل مطالعه کنید .

مرجع تمام تصمیم گیری های شرکت قوانین شرکت میباشد

1 – پنل اس ام اس ها به صورت یکساله میباشد هم خط و هم خود پنل اما تا کنون پیشگام اس ام اس از مشتریان خود برای تمدید هزینه ای دریافت نکرده است و فعلا قصد دریافت هزینه ای ندارد و شرکت میتوانید بنا به سیاست های خود هر ساله بابت پنل و خطوط هزینه ای دریافت کندو

2 – پس از گذشت یکسال از خرید پنل قرارداد مابین پیشگام اس ام اس و مشتریان قرار داد تمام شده و پیشگام اس ام اس تمام تعهدات خود را انجام داده و مشتری نمیتواند ادعایی داشته باشد و همچنین میتواند پنل و خط به صورت رایگان به کاربر برای سال های دیگر اعطا گردد ( بنا به نظر مدیریت پیشگام وب )

3 – پس از پرداخت هزینه پنل و شارژ به هیچ وجه امکان بازگشت وجه وجود ندارد به دلیل اینکه به صورت اتوماتیک خط به کاربر تعلق میگیرد و همچنین شارژ هدیه

4 – در صورتی که مشتری پنلی را خرید کند و استفاده نکند تاریخ شروع استفاده از پنل از همان رو خرید حساب میشود

5 – در صورتی که مشتری مدارک را ارسال نکند تاریخ شروع استفاده از پنل از همان رو خرید حساب میشود

6 – در صورتی که مشتری اقدام به ارسال پیامک هایی با محتوای مجرمانه باشد و قوانین شرکت و کشور جمهوری اسلامی ایران را نقض کند شخصی که پنل را خریداری کرده است باید اقدام به پرداخت جریمه به شرکت و افراد حقیقی و حقوقی گردد و در دادگاه پاسخگو باشد

7 – در صورتی که وقایع ناگواری مانند سیل ، زلزله و … اتفاق بیفتد که شرکت قارد به ارائه سرویس نباشد ، شرکت یچ مسئولیتی نخواهد داشت

8 – در صروتی که مشتری قصد اسیب به سرور داشته باشد شرکت میتواند اکانت وی را مسدود و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد خورد

9 – در صورتی که شخص اقدام به ارسال پیامک های مزاحمتی و شوخی و همچنین موارد دیگر که از لحاظ قوانین کشوری غیر مجاز میباشد اکانت وی مسدود شده  و به هیچ وجه باز نخواهد شد و هیچ هزینه ای برگشت نخواهد خود

10 – در صورتی که نیاز به دریافت فاکتور خرید برای ارائه به شرکت باشد باید 10 هزار تومان برای هزینه های مربوطه پرداخت تا فاکتور های مربوطه ارسال گردد

11 – پنل های پیامکی برای یک شخص میباشد و مشتری نباید یوزر و پسورد خود را در اختیار سایرین قرار دهید

12 – نمایندگان باید بر روی کاربران نظارت کنند و در صورتی که مشکلی از سوی کاربران پیش آید پیشگام اس ام اس نماینده را موظف میداند تا در برابر اقدامات کاربران پاسخگو باشد

13 – درصورتی که خطوط 14 رقمی در پنل 18 تومانی وجود نداشته باشد شرکت میتواند خطوط 13 رقمی ارائه کرده و 020 پیامک رایگان را ارائه نکند

14 – در صورتی که خطوط خطوط 12 رقمی در پنل 89 تومانی وجود نداشته باشد شرکت میتواند خطوط 14 رقمی ارائه کند و بجای آن ششصد پیامک هدیه بیشتر ارائه کند

15 – در صورتی که خطوط خطوط 12 رقمی در پنل 89 تومانی وجود نداشته باشد شرکت میتواند خطوط 13 رقمی ارائه کند و بجای آن پانصد پیامک هدیه بیشتر ارائه کند

16 – در صورتی که خطوط 10 رقمی در پنل 139 هزار تومانی وجود نداشته باشد شرکت میتواند خطوط 12 رقمی ارائه کند و بجای آن هزار پیامک رایگان اضافه کند

17 – در صورتی که خطوط 10 رقمی در پنل 139 هزار تومانی وجود نداشته باشد شرکت میتواند خطوط 13 رقمی ارائه کند و بجای آن هزار پانصد  پیامک رایگان اضافه کند

18 – در صورتی که 3  خطوط 10 رقمی در پنل 349 هزار تومانی وجود نداشت باشد شرکت میتواند طبق محاسبات زیر خطوط دیگری جایگزین کند

یک عدد خط ده رقمی برابر است با = 2 خط 12 رقمی

یک عدد خط ده رقمی برابر است با = 4 خط 13 رقمی

یک عدد خط ده رقمی برابر است با = 5 خط 14 رقمی

نرخ تعرفه های بنا به سیاست های کشور و پیشگام اس ام اس قابل تغییر خواهد بود برای پنل های قدم و جدید

در صورتی که پیشگام اس ام اس نتواند به هر دلیلی ادامه کار دهد هزینه داده شده بر 365 تقسیم و ضرب در تعداد روز هایی که از یکسال قرارداد مانده است میگردد.

نکته : تمامی تعرفه پیامک ها از زمان شروع پنل جدید تا تاریخ 1393/7/12 بر اساس تعرفه قبلی که با احتساب مالیات بوده است ( پنل ده تومانی=79 ریال-پنل هجده تومانی=78 ریال-پنل هشتادو نه تومانی=77 ریال-پنل صدو سی و نه تومانی و نمایندگی=76 ریال ) و از این تاریخ به بعد تمام پنل های جدید بدون احتساب مالیات ( پنل ده تومانی=75 ریال-پنل هجده تومانی=74 ریال-پنل هشتادو نه تومانی=73 ریال-پنل صدو سی و نه تومانی=72 ریال- پنل نمایندگی=71 ریال )