ساعت کاری 8:00-17:00

نکته بسیار مهم : مشتریان عزیز توجه داشته باشند قیمت ها بروز بوده و مانند سایر سایت ها قیمت های قبل نمیباشد(بروزرسانی آذر 1399) .

تعرفه ارسال پیامک برای کاربران

پنل 10 هزار تومانی

10.000T
10.000T
 • 112 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 146 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 117 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 153 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 113 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 141 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 141 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 141 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 141 ریالارسال از خط ثابت
 • 12 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 141 ریالارسال از طریق BTS

پنل 18 هزار تومانی

18.000 T
18.000 T
 • 109 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 142 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 114 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 149 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 137 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 137 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 137 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 137 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 137 ریالارسال از خط ثابت
 • 12 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 137 ریالارسال از طریق BTS

پنل 89 هزار تومانی

89.000 T
89.000 T
 • 107 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 140 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 112 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 146 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 135 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 135 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 135 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 135 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 135 ریالارسال از خط ثابت
 • 12 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 135 ریالارسال از طریق BTS

پنل 139 هزار تومانی

139.000 T
139.000 T
 • 104 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 136 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 109 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 142 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 131 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 131 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 131 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 131 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 131 ریالارسال از خط ثابت
 • 11 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 131 ریالارسال از طریق BTS

پنل 239 هزار تومانی

239.000 T
239.000 T
 • 103 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 134 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 104 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 141 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 130 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 130 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 130 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 130 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 130 ریالارسال از خط ثابت
 • 11 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 130 ریالارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال

price
price
 • اپراتور 50001-50009 همراه اولارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • اپراتور 50001-50009 ایرانسلارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • اپراتور 50002-50005 همراه اولارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • اپراتور 50002-50005 ایرانسلارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • اپراتور 50004ارسال از اپراتور 50004
 • اپراتور 3 هزارارسال از اپراتور 3 هزار
 • اپراتور 2 هزارارسال از اپراتور 2 هزار
 • اپراتور هزارارسال از اپراتور هزار
 • خط ثابتارسال از خط ثابت
 • ارسال ایمیلارسال از طریق ایمیل
 • ارسال BTSارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال پیامک برای نمایندگان

پنل نمایندگی سطح 1

149.000 T
149.000 T
 • 121 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 158 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 127 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 166 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 153 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 153 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 153 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 153 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 26 ریالارسال از اپراتور پیام صوتی
 • 153 ریالارسال از خط ثابت
 • 13 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 153 ریالارسال از طریق BTS

پنل نمایندگی سطح 2

249.000 T
249.000 T
 • 112 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 146 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 117 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 153 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 141 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 141 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 141 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 141 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 24 ریالارسال از اپراتور پیام صوتی
 • 141 ریالارسال از خط ثابت
 • 12 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 141 ریالارسال از طریق BTS

پنل نمایندگی سطح 3

349.000 T
349.000 T
 • 103 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • 134 ریالارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • 108 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • 141 ریالارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • 130 ریالارسال از اپراتور 50004
 • 130 ریالارسال از اپراتور 3 هزار
 • 130 ریالارسال از اپراتور 2 هزار
 • 130 ریالارسال از اپراتور هزار
 • 22 ریالارسال از اپراتور پیام صوتی
 • 130 ریالارسال از خط ثابت
 • 11 ریالارسال از طریق ایمیل
 • 130 ریالارسال از طریق BTS

تعرفه ارسال

price
price
 • اپراتور 50001-50009 همراه اولارسال از اپراتور 50001-50009 همراه اول
 • اپراتور 50001-50009 ایرانسلارسال از اپراتور 50001-50009 ایرانسل
 • اپراتور 50002-50005 همراه اولارسال از اپراتور 50002-50005 همراه اول
 • اپراتور 50002-50005 ایرانسلارسال از اپراتور 50002-50005 ایرانسل
 • اپراتور 50004ارسال از اپراتور 50004
 • اپراتور 3 هزارارسال از اپراتور 3 هزار
 • اپراتور 2 هزارارسال از اپراتور 2 هزار
 • اپراتور هزارارسال از اپراتور هزار
 • پیام صوتیارسال از اپراتور پیام صوتی
 • خط ثابتارسال از خط ثابت
 • ارسال ایمیلارسال از طریق ایمیل
 • ارسال BTSارسال از طریق BTS

* طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره 15 لایحه بودجه سال 99، مبلغ 10 ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.